Als geregistreerd registertherapeut BCZ dien ik me te houden aan regels en beroepscodes.

Wat tijdens een consult wordt besproken, wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. De geheimhoudingsplicht is geregeld in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.
Daarnaast is er de wet bescherming persoonsregistraties en ben als beroepsbeoefenaar ingeschreven bij het CBP, centrum bescherming persoonsgegevens. Tevens val ik onder het professionele tuchtrecht van de TCZ . De kwaliteit van mijn praktijk wordt gecontroleerd door te voldoen aan herregistratie eisen en bijscholing.
De beroepscode omvat de ethische regels die het beroepshandelen betreffen. Bij de beroepscode is uitgegaan van inhoudelijke criteria zoals vertrouwen, veiligheid, continuïteit, etc en ethisch handelen.

Op ethisch verantwoorde wijze handelen betekent binnen de beroepsuitoefening dat bij alle activiteiten, vallende binnen zijn of haar beroepsuitoefening, de waarde en waardigheid van de cliënt en diens recht op een eigen levensovertuiging en of religieuze overtuiging en de daarop gebaseerde levenswijze gerespecteerd wordt.

Informatie aan derden kan alleen geschieden na overleg met de cliënt.